BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ

“Xec Dental Retenció”


 

I.- ORGANITZADOR

SEGURCAIXA ADESLAS, SA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES (d’ara endavant, “SCA”), entitat mercantil espanyola amb NIF A-28011864 i amb domicili social al Paseo de la Castellana, 259C (Torre de Cristal), 28046 Madrid.

 

II- GESTIÓ DE LA PROMOCIÓ

La gestió de la promoció la farà GRASS ROOTS, SL (d’ara endavant, “GR”), contractada per SCA amb aquesta finalitat. Grass Roots, SL està inscrita al Registre Mercantil de Madrid amb CIF B-80363476 i domicili social a calle Alcalá, n.º 54, 3.º - derecha (Madrid).

 

III- OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

L’objecte d’aquest document és desenvolupar i gestionar una promoció (“la promoció”) per als clients de SCA amb pòlisses dentals que pertanyin i compleixin amb determinades característiques definides per SCA. A través d’aquesta promoció, els clients de SCA que compleixin amb aquests requisits rebran un xec dental d’acord amb les bases legals que es poden trobar al lloc web www.chequedental.com, a l’apartat de les bases legals.

 

IV.- PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA PROMOCIÓ

El període de vigència de la promoció finalitzarà el 31 d’desembre de 2024, ambdós inclosos. No obstant això, el període de bescanvi i gaudi de la promoció per part de l’assegurat s’estendrà segons el que es prevegi per a la caducitat d’aquesta promoció.

 

V.- DEFINICIÓ DE LA PROMOCIÓ I REQUISITS PER A PARTICIPAR-HI

La promoció està dirigida a prenedors de pòlisses dentals d’SCA, més grans de 18 anys, residents legals a Espanya, i que estiguin inclosos en els fitxers de GR per complir els criteris exigits per SCA.

La promoció consta d’un xec/val per al prenedor o titular de la pòlissa dental SCA i per a cada assegurat que hi consti (en cas que hi hagi més d’un assegurat). El xec/val ofereix al beneficiari un descompte per diferents imports, que només podrà bescanviar a les clíniques dentals Adeslas en un únic acte i d’acord amb les condicions d’ús segons l’import escollit:

  • Bescanvi del xec per valor de 25 € o 60 €: vàlid per a qualsevol acte a les clíniques dentals Adeslas per un import superior a l’import que cal descomptar.
  • Bescanvi del xec per valor de 200 €: vàlid per a un tractament nou de llarga durada (ortodòncia o implants) per a un import total superior a 600 €. Cal descomptar-se en un acte d’import superior a 200 €.

Cada xec és personal, intransferible i no acumulatiu. Es pot utilitzar a qualsevol clínica dental Adeslas en territori espanyol durant els 12 mesos posteriors a la recepció del codi d’accés mitjançant SMS o correu electrònic. La validesa del xec està subjecta al fet que la pòlissa dental estigui vigent i al corrent de pagament.

Les condicions específiques de l’oferta estan indicades a la pàgina web creada específicament per a aquesta promoció, www.chequedental.com/, a l’apartat de Termes i Condicions, així com a l’apartat de Preguntes Freqüents, i al xec que es descarregarà el sol·licitant a través de la web esmentada.

Limitacions a la participació: Cada usuari té dret a participar una sola vegada per cada codi rebut. La data de validesa del xec/val són 12 mesos des de l’enviament, per part de GR, de l’SMS o correu electrònic. El xec/val és personal, intransferible i no acumulable. En cas que un usuari ja s’hagi descarregat la promoció i provi de descarregar-se-la de nou, es mostrarà un missatge informatiu indicant que aquesta oferta ja ha estat descarregada i que, per a qualsevol problema, contacti amb atenció al client.

El prenedor de la pòlissa dental amb aquesta promoció serà qui rebi l’SMS o correu electrònic amb les dades d’accés, així com l’única persona que podrà descarregar el xec o xecs per a tots els assegurats.

 

VI.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els clients amb aquesta promoció rebran un SMS o correu electrònic, per part de GR en nom d’SCA, amb un codi alfanumèric que els donarà dret a la descàrrega del xec durant un període de sis (6) mesos, a comptar des de l’enviament del codi.

El sol·licitant ha d’entrar a la pàgina web www.chequedental.com i introduir-hi el seu DNI i el codi que hagi rebut per SMS o correu electrònic. Prèviament, i de forma obligatòria per poder continuar amb el procés de bescanvi, ha d’acceptar aquestes bases legals. Un cop acceptades, podrà accedir a la descàrrega de la promoció.

Un cop tingui accés a la promoció, el client ha de sol·licitar el bescanvi per a obtenir el val electrònic amb l’oferta del xec i el detall de les condicions. Independentment de la data de descàrrega, GR informarà al xec, a l’apartat de “data de caducitat” o “vigència de l’oferta”, la data de caducitat per al gaudi d’aquesta promoció a les clíniques dentals Adeslas, que serà de dotze (12) mesos des de l’enviament del codi d’accés.

 

VII.- DISPOSICIONS GENERALS

GR rebutja qualsevol sol·licitud de participació que no compleixi amb el procediment de registre o amb les condicions de participació que s’estableixen en aquestes Bases.

Així mateix, GR també es reserva el dret de verificar, per qualsevol procediment que consideri apropiat, que el participant compleix amb tots els requisits d’aquest document i que les dades que proporciona al promotor són exactes i verídiques. Entre d’altres qüestions, GR pot demanar documentació identificativa als sol·licitants perquè acreditin el compliment dels requisits per accedir a la promoció. Si el client d’aquesta promoció no aporta la documentació, pot ser eliminat.

GR descarta les sol·licituds que siguin abusives o fraudulentes. S’entén, a títol enunciatiu però no limitador, que es produeix frau quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents a la pàgina web www.chequedental.com/; l’abús de consultes al servidor i tots els comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats. Si es constata qualsevol d’aquestes circumstàncies durant la promoció, suposa l’eliminació automàtica, així com la pèrdua del dret de gaudir del premi aconseguit.

En particular, GR es reserva el dret d’eliminar qualsevol sol·licitant que manipuli els procediments de registre i/o que vulneri qualsevol de les bases contingudes en aquest document.

No poden participar en la promoció les persones que hagin intervingut en la seva organització, ni qualsevol societat que hagi participat directament o indirectament en l’organització de la promoció, ni els seus familiars fins a tercer grau de consanguinitat, ascendents, descendents, cònjuges o parelles de fet.

GR es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra les persones que facin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat com a manipulació o falsificació de la Promoció.

 

VIII.- RESPONSABILITAT

GR és responsable d’evitar el subministrament de les dades o els documents incorrectes o falsos per part dels sol·licitants, tot i que no es fa responsable de la veracitat de les dades o documents que els sol·licitants facilitin. Per tant, si les dades o els documents facilitats no són correctes o tenen errors, GR no es fa responsable de no poder contactar amb els participants per comunicar-los qualsevol qüestió relativa a la promoció.

GR no es responsabilitza en el cas que la promoció no es pugui gaudir de manera satisfactòria o completa per qualsevol causa aliena a GR. GR tampoc no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis de qualsevol tipus que puguin resultar de la manca de disponibilitat d’horaris per gaudir de l’oferta. 

GR tampoc no es responsabilitza dels serveis que terceres empreses hagin de prestar amb motiu d’aquesta promoció, ni de les incidències que puguin ocórrer durant el gaudi de la promoció, tant si passen durant el trajecte cap al lloc del gaudi (si escau), durant el gaudi mateix, o un cop finalitzada la promoció.

El termini màxim establert per a qualsevol tipus de reclamació referida i/o relacionada amb la promoció s’extingeix al cap de sis mesos des de la participació en la promoció. Un cop finalitzat el termini, es perd qualsevol dret de reclamar.

 

IX.- ACCEPTACIÓ I DIPÒSIT DE LES BASES

La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació íntegra d’aquestes Bases. GR es reserva el dret de variar aquestes bases, si ho exigeixen les circumstàncies, i dirimir qualsevol dubte que pugui sorgir sobre qualsevol aspecte que no estigui contemplat a les bases.

SCA es reserva també el dret d’anul·lar, prorrogar, ampliar, retallar o modificar la promoció si les circumstàncies l’obliguen a fer-ho, sense haver de justificar la decisió i sense que se li pugui reclamar cap tipus de responsabilitat com a conseqüència d’això, sempre que no es perjudiquin els drets adquirits pels clients que ja van sol·licitar la promoció.

GR ha posat a disposició dels participants un centre d’atenció telefònica per a atendre qualsevol dubte o consulta sobre el funcionament de la promoció. A aquests efectes, el participant pot resoldre tots els seus dubtes compte de correu electrònic chequedental@segurcaixaadeslas.es. L’adreça electrònica esmentats estara operatius fins a 1 mes després que hagi acabat la promoció.

Aquestes bases estaran disponibles en tot moment i es podran consultar a la pàgina web creada amb aquesta finalitat.

 

X.- PROTECCIÓ DE DADES

SegurCaixa Adeslas, SA d'Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament, tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts en el marc d'aquesta campanya. Les dades facilitades no es cedeixen a tercers. Pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas al web següent: www.segurcaixaadeslas.es/es/proteccion-de-datos

En aquest sentit, aquesta promoció la gestiona GRASS ROOTS, SL, en qualitat de prestador de serveis de SegurCaixa Adeslas, actuant com a encarregat del tractament, de manera que GR no tracta ni conserva les seves dades amb cap altra finalitat. Igualment, l’informem que GR adopta les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i seguretat de les dades personals.

Li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a l’adreça chequedental@segurcaixaadeslas.es, indicant-hi “Derechos Privacidad - Cheque Dental”, el seu nom i cognoms, i adjuntant una còpia del DNI o document anàleg que l’identifiqui.

 

XI.- RÈGIM FISCAL

L’objecte d’aquesta promoció no es troben subjectes a cap retenció ni ingrés a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’acord amb l’article 75.3.f) del Reial decret 439/2007, pel qual s’aprova el Reglament de l’IRPF, perquè la seva base de retenció és inferior a 300 € (tres-cents euros).

 

XII.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases s’han de regir i interpretar d’acord amb el seu propi contingut i conformement amb les lleis d’Espanya. En cas de divergència entre els participants de la promoció i la interpretació d’aquestes bases per part de GR, són competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya), renunciant expressament els participants d’aquesta Promoció al seu propi fur en cas de tenir-lo.

 

XIII. ACCEPTACIÓ

Un cop llegides i enteses, de forma individual i singular, totes i cadascuna de les condicions i bases de contractació específiques per a participar en aquesta oferta que consten en aquest document i, en concret, quant a la política de Protecció de Dades de caràcter personal, àmbit temporal de l’oferta, mecànica, obligacions per a les parts, documents, exclusions, submissió i limitacions.